Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – tai žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis.

 

Ugdymo karjerai organizavimo tikslas – teikti mokiniams kokybišką informaciją apie mokymosi gimnazijose ir profesinio rengimo centruose galimybes; supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą, ugdyti mokinių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo mokymąsi, sudaryti sąlygas mokiniams pagal jų galimybes ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui,  tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymo karjerai programos mokykloje tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymas karjerai mokiniams organizuojamas:

1. Integruojant ugdymo karjerai temas į mokomuosius dalykus bei klasių auklėtojų veiklą vadovaujantis „Integruojamąja ugdymo karjerai programa 1–8 klasėms“.

2. Ugdymo karjerai koordinatorius teikia metodines konsultacijas dalykų mokytojams ir klasių vadovams, padeda organizuoti klasės valandėles, su dalykų mokytojais veda integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, dalyvauja miesto ugdymo karjerai renginiuose, rengia individualias konsultacijas mokiniams ir jų tėvams, su 8 klasių mokiniais lankosi Panevėžio miesto gimnazijose ir profesinio rengimo centruose, organizuoja ugdymo karjerai renginius mokykloje ir mieste, pagal klasių vadovų planus ir dalykų mokytojų teminius planus, parengia ugdymo karjerai programą, kiekvieno mėnesio planą.

3. Veikloje naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu. Organizuojamos išvykos, viktorinos, konkursai, rengiami susitikimai su įvairių profesijų atstovais ir pan.

Atnaujinta: 2016-09-05