Priėmimo tvarka

Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus informacija apie priėmimo į mokyklą tvarką

 

Mokinių priėmimo į 1-ąsias klases tvarka

 

Vaikas turi pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jei jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

 

Ar galima vaiko mokymąsi 1-oje klasėje atidėti  vieniems metams?

Negalima. Jei tais kalendoriniais metais (nors ir gruodžio 31 d.) sueina 7 metai, vaikas privalo mokytis.

 

Ar gali šešiametis vaikas pradėti lankyti 1-ąją klasę?

Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vieneriais metais anksčiau, t.y. šešerių metų, jei jis buvo ugdytas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

Tokiu atveju pasibaigus mokslo metams, pateikiama priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pasirašyta ir mokyklos vadovo patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, švietimo pagalbos specialisto (jeigu buvo teikta pagalba) rekomendacija.

 

 

Kokie yra priėmimo kriterijai?

Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją yra daugiau nei galima priimti vaikų į nustatytą klasių skaičių, priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

 

Negyvenantys (deklaravę gyv. vietą kitų mokyklų aptarnavimo teritorijose) mokyklos aptarnavimo teritorijoje priimami į likusias laisvas vietas  pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys, pateikus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

 

 

Kur kreiptis dėl priėmimo į 1-ąją klasę?

 

Dėl priėmimo į  Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją ir specialiąsias mokyklas reikia kreiptis į tas mokyklas.

 

Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijas, Pradinę ir Mykolo Karkos pagrindinę mokyklas  vaikai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23, 102 kab.).

 

 

Kada prasideda priėmimas į 1-ąsias klases?

Priėmimas į visas anksčiau išvardytas mokyklas prasidės 2020 m. sausio 6 d.  Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pastaba - Dokumentai priimami ne tik vieną dieną - sausio 6 d., bet daug ilgiau – nuo sausio 6 d. iki rugsėjo 1 d., tačiau geriausias laikas juos pateikti - iki kovo 1 d. 

 

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pateikiami dokumentai:

   1. prašymo popierinis ar elektroninis variantas (1A priedas skirtas centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);

               2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;

               3. pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys);

  4. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

  Tėvai gali pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo.

                      Pastabos:

1.  Vaiko sveikatos pažymėjimo, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos  kartu su prašymu pateikti nereikia.

2. Jei mokykloje, į kurią priima Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius, prieš priėmimą susirinkimo metu tėvai parašė prašymą dėl norimos mokytojos, tai dar nereiškia, kad vaikas bus priimtas į tos mokyklos 1-ąją klasę. Būtina pateikti prašymą ir kitus dokumentus į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių. 

 

 

Kur galima gauti prašymus?

Prašymų formas galima pasiimti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje arba rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.panevezys.lt  - priėmimas į darželius ir mokyklas - bendrojo ugdymo mokyklos – X mokykla – prašymo forma  1A ar 1B priedas).

 

 

Ar galima ant prašymo nurodyti norimo mokytojo pavardę?

Ant prašymo tėvai gali užrašyti pageidaujamo mokytojo pavardę, vardą, tačiau tai nėra būtina.

 

 

Kaip galima pateikti dokumentus?

Prašymą ir pridedamus dokumentus reikia nešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab.) arba siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 6 d.

Darbo laikas:

I-IV: 8.00 -17.00

V: 8.00 -15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

 

Kaip pateikti prašymą el. paštu?

Prašymo formą reikia užpildyti, pasirašyti, nuskenuoti (fotografuoti netinka) ir siųsti el. paštu. Prie skenuoto prašymo pridėti skenuotą vaiko asmens dokumento kopiją.  

Galima siųsti ir elektroninius prašymus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymai ir pridedamų dokumentų kopijos el. paštu pradedami siųsti sausio 6 d. 8.00 val. (išsiųsti aksčiau neregistruojami).

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

 

Ar siunčiant prašymus el. paštu bus gautas atsakymas apie prašymo gavimą?

Jei prašymas siunčiamas el. paštu, prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami.

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

 

Kaip sužinoti, ar vaikas priimtas į norimą mokyklą?

Tėvai asmeniškai telefonu ar el. paštu iki gegužės 31 d. informuojami tuo atveju, jei neįmanoma patenkinti prašymo dėl priėmimo į 1-ąją  klasę.  Tada jiems siūloma pasirinkti kitą mokyklą (prašyme nurodyta eiliškumo tvarka), kurioje yra laisvų vietų.

Jeigu tėvai iki gegužės 31 d. negauna iš skyriaus jokio pranešimo, vadinasi vaikas į mokyklą bus priimtas.

Priimtų į 1-ąsias klases vaikų sąrašai nuo birželio 1 d. perduodami mokykloms.

 

Taip pat galima kreiptis į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių telefonu 8-45 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt .

 

Kaip priimtus vaikus Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius  skirsto į klases?

Priimtus mokinius į klases skirsto ne skyrius, o pati mokykla pagal savo nustatytą tvarką.

 

Informacija teikiama telefonu 8-45 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

 

_________________________

2019–2020 m.m.

Mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias klases pradžia – 2019 m. sausio 7 d. 8.00 val. Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Prašymas į 1 klasę A

Prašymas į 1 klasę B

Priėmimas į 1 klases

Tarybos sprendimas 1-388

 

 

 

Atnaujinta: 2019-10-07