Pailgintos darbo dienos grupė

Pailgintos darbo dienos grupė nedirba nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol progimnazija vykdys nuotolinį mokymą.

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. keičiasi Pailgintos darbo dienos grupės (PDDG) paslaugų teikimo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarka. Paslaugos bus mokamos. PDDG bus organizuojama 1–4 klasių mokiniams.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 

Panevėžio miesto savivaldybės PDDG tvarka

Pateikiame svarbiausią informaciją iš savivaldybės parengto dokumento

 

 PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

APRAŠAS ĮSIGALIOJA NUO 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Pastaba. Visas Aprašas skelbiamas Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt ir mokyklos interneto svetainėje.

 

 

Prašymus dėl įrašymo į grupės sąrašus nuo 2020-09-01  1–4 klasių mokinių tėvai (globėjai,  rūpintojai) mokyklai (Direktoriui) pateikia iki 2020 m. birželio 15 d.

Prašymo forma dėl PDDG

 

INFORMACIJA

             

1. Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

2. Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti Grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis.

3. Minimalus mokinių skaičius Grupėje yra 18, maksimalus – 24.

4. Mokykla iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Panevėžio mieto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui informaciją apie Grupės komplektavimą ir mokinių skaičių.

5. Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo (1-4 kl.) programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą Direktoriui.

6. Mokinio priėmimas į Grupę įforminamas Direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis), pasirašyta su tėvais (globėjais, rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už Grupės paslaugų teikimą numatoma Sutartyje.

 

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai) už Grupėje teikiamas paslaugas 1 vaikui moka 15,00 Eur per mėnesį už 4,2 val. vaiko ugdymą per dieną.

14. Už teikiamą Grupės paslaugą nemokama, jei:

14.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

14.2. mokinys nelanko Grupės dėl ligos ne trumpiau kaip 15 darbo dienų.

            15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sumoka Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą mokestį už Grupėje teikiamas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 kalendorinės dienos.

16. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nutraukus Sutartį, už einamąjį mėnesį jų sumokėtas mokestis negrąžinamas.

_________________________________________

 

PDDG paskirtis – organizuoti saugią mokinių priežiūrą, poilsį, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir mokyklos aplinkoje. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Pagal poreikį teikti pagalbą atliekant klasėje nesuspėtas atlikti užduotis.

Į pailgintos darbo dienos grupę priimami pirmųjų klasių mokiniai tėvams pateikus rašytinį prašymą (prisegama forma).

PDDG vadovauja pradinių klasių mokytoja Dalė Venslovienė.

Pailgintos darbo dienos grupės darbo laikas:

Pirmadienis 11.40–16.40

Antradienis 12.30–16.40

Trečiadienis 12.30–16.40

Ketvirtadienis 12.30–16.40

Penktadienis 11.40–16.40

 
 
Atnaujinta: 2020-05-20