Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:

  1. Vykdyti mokyklos nelankymo, nesimokymo, tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
  2. Teikti kvalifikuotą logopedo, spec. pedagogo,  mokytojo padėjėjų, socialinio pedagogo pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.
  3. Vykdyti priemones, padedančias formuoti teigiamą mokyklos ir klasių mikroklimatą, kurti saugią ir palankią mokymuisi aplinką.
  4. Vykdyti priemones, didinančias mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo/si veiksmingumą.
  5. 5. Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2016 M. VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Priemonės

Atsakingas

Laikas

Pastabos

1. ORGANIZACINIS DARBAS

1.1.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

D. Gudienė

Ne rečiau kaip kas 2 mėn.

 

1.2.

Vaiko gerovės komisijos pasitarimai:

dėl mokinių teisės pažeidimų;

dėl mokinių pamokų lankomumo;

dėl ilgalaikių mokymosi nesėkmių;

dėl mokinių elgesio problemų;

dėl pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir kt.

D. Gudienė

V. Kuodytė

Pagal reikalą

 

1.3.

Sukaupti/papildyti informaciją apie mokinius:

a) iš socialinės rizikos šeimų;

b) neturinčius abiejų ar vieno iš tėvų ;

c) globojamus;

d) patiriančius ilgalaikių mokymosi nesėkmių;

e) socialiai remiamus;

f) turinčius elgesio ir emocinių problemų;

g) linkusius į nusikalstamą veiką

V. Kuodytė

Dž. Kropienė

Kovo mėn.

Rugsėjo mėn.

 

1.4

Sudaryti švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, juos papildyti

Dž. Kropienė, D. Gudienė

Sausio mėn. Birželio mėn.

 

1.5

Parengti Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių išaiškinimo ir pagalbos teikimo jiems sistemos pakeitimus

Vasario–kovo mėn.

VGK nariai

 

1.6.

Sukurti Pagalbos mokymosi nesėkmių patiriantiems mokiniams sistemą

Vasario–kovo mėn.

VGK nariai

 

1.7.

Sukurti pagalbos klasei sistemą, susidariusiu konfliktinei situacijai dėl mokinių elgesio, emocinių ir psichologinių problemų

Kovo–balandžio mėn.

VGK nariai

 

1.8.

Mokinių, kuriems reikalingas pakartotinis įvertinimas PPT, sąrašo parengimas

Dž. Kropienė

Sausio mėn.

 

1.9.

Labdaros akcijų organizavimas

V. Kuodytė

Pagal reikalą

 

2. PREVENCINIS DARBAS

2.1.

Parengti mokinių socializacijos projektus „Draugaukime sportuodami 2“, „Atmerk akis“, teikti paraiškas finansavimui

V. Kuodytė

Sausio mėn

 

2.2.

Vykdyti patyčių prevencinę programą „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“

V. Kuodytė

Kovo mėn.

 

2.3.

Mokinių pamokų lankomumo stebėjimas, analizė, priemonių lankomumui gerinti numatymas

V. Kuodytė

Visus metus

 

2.4.

Mokinių socializacijos projekto  „Draugaukime sportuodami 2“ vykdymas

V. Kuodytė

Birželio mėn.

 

2.5.

Mokinių socializacijos projekto „Atmerk akis“ vykdymas

V. Kuodytė

Birželio mėn.

 

3. DARBAS SU UGDYTINIAIS

3.1.

PPT psichologės paskaitos 3–4 klasių mokiniams apie vaikų tarpusavio santykius, emocijų valdymą

D. Gudienė

Kovo mėn.

 

3.2.

Prokurorės L. Ulienės paskaita mokiniams „Mokinio teisės ir pareigos, atsakomybė“

V. Kuodytė

Balandis

 

3.3.

VPK bendruomenės pareigūnės paskaitos mokiniams saugumo, atsakomybės pagal ATPK, BK temomis

V. Kuodytė

Spalio-lapkričio mėn.

 

3.4.

Paskaita 7–8 klasių mokiniams „Stresas mokykloje“.

V. Kuodytė

Kovo mėn.

 

3.5.

1 klasių mokinių adaptacijos mokykloje tyrimas

V. Kuodytė

Lapkričio mėn.

 

3.6.

5 klasių mokinių adaptacijos mokykloje tyrimas

V. Kuodytė

Lapkričio mėn.

 

3.7.

Būsimųjų pirmokų stebėjimas

D. Gudienė

Dž. Kropienė

Birželio mėn.

 

3.8.

Pagalba 8 kl. specialiųjų poreikių  mokiniams renkantis tolimesnio ugdymosi įstaigą

D. Gudienė

Dž. Kropienė

Balandžio–gegužės mėn.

 

3.9.

Mokinių, siunčiamų į PPT ugdymosi sunkumų priežastims nustatyti/patikslinti, pirminis/pakartotinis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Dž. Kropienė

D. Gudienė

V. Kuodytė

Visus metus

 

3.10.

Pokalbiai su klasės mokiniais paaiškėjus patyčių atvejams

V. Kuodytė

D. Gudienė

Visus metus

 

3.11.

Naujai atvykusių į mokyklą mokinių adaptacijos stebėjimas, individualios pagalbos teikimas

V. Kuodytė

Visus metus

 

3.12.

Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ruošiant namų darbus, ruošiantis kontroliniams, atsiskaitomiesiems darbams

D. Gudienė

Dž. Kropienė

R. Paurazienė

 

Visus metus

 

4. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS

4.1

Mokytojų konsultavimas dėl mokymosi pagalbos teikimo ilgalaikių mokymosi nesėkmių patiriantiems mokiniams

Dž. Kropienė

D. Gudienė

Visus metus

 

4.2.

Mokytojų konsultavimas dėl ugdymo programų, ugdymo būdų ir metodų pritaikymo specialiųjų ugdymo/si poreikių mokinimas

Dž. Kropienė

D. Gudienė

Visus metus

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKINIŲ TĖVAIS

5.1.

8 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų konsultavimas dėl mokinių tolimesnio ugdymosi įstaigos pasirinkimo

Dž. Kropienė

D. Gudienė

Balandžio–gegužės mėn.

 

5.2.

Mokinių, patiriančių mokymosi nesėkmes, tėvų konsultavimas, galimų pagalbos būdų ir priemonių aptarimas, parinkimas

Dž. Kropienė

D. Gudienė

Visus metus

 

5.3.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų konsultavimas, ugdymo rezultatų, elgesio aptarimas, pagalbos priemonių ir būdų aptarimas, parinkimas

Dž. Kropienė

D. Gudienė

Visus metus

 

5.4.

Mokinių tėvų kvietimas į VGK posėdžius, pasitarimus svarstant netinkamo mokinių elgesio, pamokų nelankymo atvejus

D. Gudienė

V. Kuodytė

Visus metus

 

5.5.

Būsimų pirmokų tėvų konsultavimas

D. Gudienė

Dž. Kropienė

Birželio mėn.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2016-10-24