Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:

  1. Vykdyti mokyklos nelankymo, nesimokymo, tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
  2. Teikti kvalifikuotą logopedo, spec. pedagogo,  mokytojo padėjėjų, socialinio pedagogo pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.
  3. Vykdyti priemones, padedančias formuoti teigiamą mokyklos ir klasių mikroklimatą, kurti saugią ir palankią mokymuisi aplinką.
  4. Vykdyti priemones, didinančias mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo/si veiksmingumą.
  5. Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais. 

 

Vaiko gerovės komisija

Zina Stripeikienė – direktorė, pirmininkė.

Dalia Vašėtienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

Rūta Vainauskaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

Vaida Kuodytė – socialinė pedagogė, narė.

Džiuginta Kropienė – specialioji pedagogė, logopedė, narė.

Geta Pečiulienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė.

Birutė Budreikienė – lietuvių kalbos mokytoja, narė.

Virgilija Gurskienė, raštinės administratorė-sekretorė.

 

2020 m. VGK veiklos planas

2020 m. VGK veiklos planas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2020-04-06