Dalyvavimas projektuose

Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas

Nr. 09.2.1- esfa-v-706-02-0001

Tarp Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir progimnazijos 2019 m. lapkričio 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo  sutartis  Nr. PR3-81 dėl 4, 6 ir 8 klasių mokinių dalyvavimo NŠA vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas” (Nr. 09.2.1- esfa-v-706-02-0001).  2019 m. gruodžio 12, 13, 16 d.  4c, 6b ir 8b klasių mokiniai išbandė  technologijų dalyko vertinimo įrankius – dalyvavo testavime, pildė klausimynus. 

2020 m. Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai 2020 m. sausio - vasario mėn. dalyvavo  Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame „Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse“. Konkurso užduotys parengtos ir konkursas vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) ištekliais.

Šio konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Konkursas buvo organizuotas trijose amžiaus grupėse:

3–4 klasių mokiniams (2020 m. vasario 05 dieną konkurse sudalyvavo 6245 mokiniai iš 315 mokyklų);

5–7 klasių mokiniams (2020 m. vasario 03 dieną konkurse sudalyvavo 7821 mokinys iš 331 mokyklos);

8–10 klasių mokiniams (2020 m. sausio 31 dieną konkurse sudalyvavo 6619 mokinių iš 365 mokyklų).

Šioms grupėms buvo parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys, mokiniams artimu ir smalsumą žadinančiu kontekstu. Konkurso užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje, matydami jas kompiuterio ekrane.

Didžiuojamės progimnazijos mokiniais, geriausiai atlikusiais konkurso užduotis. Jie apdovanoti Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  A.Monkevičiaus diplomais. Visų amžiaus grupių dalyvavusių mokinių rezultatai aukštesni nei šalies vidurkis.  

 

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (3–4 klasės)

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita 3–4 kl.

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (5–7 klasės)

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita 5–7 kl.

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (8–10 klasės)

2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita 8–10 kl.

***

Erasmus+ projektas „MA(R)TH – Math, Music and Art will keep you smart!“

2019–2021 m. Projektas 2019-1-LT01-KA229-060636 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija 2019 m. spalio 7 d. pasirašė tarptautinę bendradarbiavimo sutartį kartu su švietimo įstaigomis iš Italijos, Turkijos, Graikijos, Kroatijos ir Makedonijos. Šis tarptautinis ERASMUS+ mokyklų mainų projektas MA(R)TH skirtas mokinių ir mokytojų tarptautinių ryšių vystymui ir multikultūriškumo plėtrai, inovatyvių mokymo(si) metodų taikymui, STEAM, matematikos, muzikos ir menų mokomųjų dalykų įgūdžių stiprinimui, lyderystės kompetencijų ugdymui.

 

Italijoje

2019 m. lapkričio 4–8 dienomis progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Vainauskaitė dalyvavo pirmame Erasmus+ projekto „MA(R)TH - Math, Music and Art will keep you smart“ („Matematika, muzika ir menai padės išlikti sumaniu”) dalyvių susitikime, kuris vyko „I.S.I.S Axel Munthe of Anacapri”, Anakapryje, Italijoje. Lietuvos, Italijos, Kroatijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos ir Graikijos mokyklų atstovai aptarė vykdomo projekto veiklas, artėjančių susitikimų datas, vykdė pirmąsias projekto veiklas (projekto tinklalapio kūrimas, skaida, viešinimas, Twinspace). Projekto partneriai dalyvavo muzikos mokytojos Michelos Miccio bei matematikos mokytojo Stefano Busiello paskaitose, mokėsi naudotis Geogebra, Collage Maker programėlėmis, dalinosi gerąja patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, susipažino su partnerių mokyklos mokiniais bei mokytojais, aplankė žymiausias Kaprio salos vietas. 

 

Panevėžio robotikos centre

Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ projekte dalyvaujantys progimnazijos mokiniai 2020 m. sausio 9 d. Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“ modeliavo 3D inžinerinio projektavimo programa „SolidWorks“, skirta vaikams, stebėjo, kaip dirba 3D spausdintuvai.

 

Graikijoje

Erasmus+ projekto „MA(R)TH - Math, Music and Art will keep you smart“ dalyviai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Vainauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja Snaigė Varanauskienė, keturi 6–7 klasių mokiniai – 2020 metų vasario 3–7 dienomis bendravo su projekto partneriais vienoje iš mokyklų Korfu saloje Graikijoje. Tai buvo antrasis projekto dalyvių susitikimas.

***

 

Erasmus+ projektas „Effective Practices in STEAM Education“

2019 m. Projektas TBV-SRB_2019-LT-00001 

2019 m. spalio 30 – lapkričio 1 dienomis Serbijos sostinėje Belgrade vyko tarptautinis Erasmus+ partnerysčių plėtrai ir STEAM veiklų integracijai skirtas seminaras „Tarptautinis bendradarbiavimas: efektyvios patirtys STEAM veiklose“. Seminare dalyvavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Vainauskaitė, Meškuičių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jurga Bučnienė, Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Rita Markovskaja bei Nacionalinės agentūros atstovė Ieva Budrienė bei kitų šalių atstovai. Seminaro metu vyko susipažinimas su Erasmus+ partnerysčių vykdytojais, gerosios patirties pasidalijimas, kontaktų paieška, švietimo kaitos ir perspektyvų analizė darbo grupėse, naujų metodų taikymas. Daugiausia dėmesio skirta mokykloms, kuriose jau vystoma ir išvystyta STEAM veikla, analizuotas įgyvendintų projektų tęstinumas, plėtra tarptautiniu lygmeniu. Daugiausia dėmesio sulaukė jau net 10 metų vystomas projektas Serbijoje. Fizikos mokytoja Tatjana išsamiai pasakojo ir demonstravo STEAM projekto idėjos – STEAM parko įgyvendinimą, mokinių, tėvų, bendruomenės įtraukimą. STEAM parko veikloje mokiniai ugdo ne tik gamtamokslinio ugdymo įgūdžius, tačiau taip pat organizuoja ir veda ekskursijas kitų mokyklų mokiniams, pasakoja sumanymo įgyvendinimo eigą.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę užmegzti ryšius su Serbijos, Švedijos, Lietuvos, Belgijos, Olandijos, Nyderlandų mokyklų atstovais, pasikalbėti su Nacionalinių agentūrų specialistais bei rasti partnerius ir užmegzti ryšius tarptautinių projektų įgyvendinimui, vystymui ir tolimesniam bendradarbiavimui ne tik STEAM srityje.

***

Erasmus+ projektas „Learning to be“ (Mokymasis būti)

2017–2020 m. Projektas 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Projekte dalyvavo visi progimnazijos mokytojai ir aptarnaujantis personalas.

***

 

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projektą inicijuoja ŠMM. Projektą vykdo ŠAC kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.). Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.).

Progimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Bus parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Progimnazija jau dalyvavo 1–4 klasių priemonių pirkime (1 pirkimas), 5–8 klasių priemonių pirkime (2 pirkimas) ir 5–8 klasių papildomų priemonių pirkime (3 pirkimas).

Gautos priemonės sėkmingai naudojamos ugdymo procese.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

***

Draugaukime sportuodami 5

2019 metų birželio 17–21 dienomis progimnazijos 1–4 klasių mokiniams kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė bei socialinė pedagogė Vaida Kuodytė organizavo vaikų dienos stovyklą „Draugaukime sportuodami 5“, kurią finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Pirmadienį stovykla buvo atidaryta, mokiniai priešais mokyklą ant pievutės žaidė žaidimą „Slaptas bunkeris“, o antradienį stadione stovyklautojai rengė figūrinio važiavimo dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis varžybas, klausėsi sveikatos priežiūros specialistės paskaitų „Vasaros linksmybės, saugus elgesys gamtoje, vandenyje“, „Saugus aš – laiminga mano šeima“. Trečią dieną stovyklą lankantys vaikai vyko į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro baseiną ir dalyvavo dziudo užsiėmime „Aukštaitijos“ sporto rūmuose. Ketvirtadienį progimnazijos stadione stovyklautojai susitiko su futbolo treneriu, šauniai pasportavo. Paskutinę stovyklos dieną dalyviai lankėsi kino centre „Garsas“.

***

Kompiuteriukų ralis

2019 m. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Audronė Sruogienė ir anglų kalbos mokytojas Andrius Rusakevičius atrinkti tapti kompiuteriukų paramos fondo organizuojamo „Kompiuteriukų ralio“ projekto dalyviais. Projekte dalyvauja 20 mokyklų iš visos Lietuvos. Mokyklai įteiktas kompiuteriukų klasės įrangos komplektas. Komplektą sudaro 16-ai darbo vietų skirti BBC Micro:bit kompiuteriukai ir jiems reikalingi elektronikos priedų rinkiniai.

***

Informatika pradiniame ugdyme

2018–2019 mokslo metais progimnazija dalyvavo projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru. Šio projekto tikslas buvo sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį.

Komanda:

Audronė Sruogienė

Vida Baronienė

Žiedė Ketvirtienė

Meilutė Greičiuvienė

Aušra Klevečkienė

 

Plačiau apie projektą rasite

https://www.upc.smm.lt/projektai/infoprad/naujienos/100mokyklu2.php

https://informatika.ugdome.lt/lt/apie-projekta/

***

Šiaurės šalių literatūros savaitė

2018 m. lapkričio 12–18 dienomis progimnazija jau 16 kartą dalyvavo tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių literatūros savaitė“. Projekto metu sutartu laiku tūkstančiuose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vykta Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Projektą rengia Asociacijų Norden Sąjunga, remia Šiaurės ministrų taryba. 2018 metų savaitės tema – „Herojai Šiaurės šalyse“.

***

Draugaukime sportuodami 3

2017 metų birželio 12–16 dienomis treti metai iš eilės buvo vykdomas vaikų socializacijos projektas „Draugaukime sportuodami 3“, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Šio projekto organizatorės – socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė ir Aušrinė Kuncevičienė. Projekto tikslas – organizuoti vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, gerai praleisti laiką, atskleisti vaiko gebėjimus sportuojant, gerinti bendravimo įgūdžius, susirasti naujų draugų. 1–4 klasių vaikams, mėgstantiems aktyvų ir turiningą poilsį, buvo organizuota sportinė stovykla. 


***

Sveikatos ABC-2

2016 m. buvo vykdomas visuomenės sveikatos projektas „Sveikatos ABC-2“, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 200 eurų.

Tikslai: Bendromis mokytojų, sveikatos pagalbos specialistų, šeimos ir visuomenės pastangomis stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, plėtojant fizines ir dvasines galias, vykdant sveikatą žalojančios elgsenos prevenciją.

Uždaviniai:

 1. Sėkmingai ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus.
 2. Tenkinti poreikį aktyviai judėti.
 3. Ugdyti tinkamo maitinimosi įgūdžius turtinant žinias apie sveikos mitybos poveikį sveikatai.
 4. Ugdyti higienos įgūdžius.
 5. Teikti žinių apie sveikatą žalojančią ir rizikingą elgseną.

Vykdomos veiklos:

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas, akcijos „Diena be saldumynų“, „Kur švara – ten sveikata“ ir kt., viktorinos, paskaitos mokiniams apie sveiką gyvenseną. Planuojama konferencija miesto ir rajono mokiniams „Sveikatos ABC“.

Projekte dalyvavo 2–3 klasių mokiniai. Projekto organizatorės ir vykdytojos – pradinių klasių mokytojos metodininkės Vida Baronienė, Snaigė Varanauskienė.


***

Vaikų socializacijos projektas „Atmerk akis“.

Projektas buvo finansuojamas Panevėžio savivaldybės administracijos (384 eur.), vyko nuo 2016-05-01 iki 2016-12-31.

Pagrindinis projekto rengėjų dėmesys – atskleisti moksleivių kūrybines galias, sudaryti sąlygas išreikšti save, atsiskleisti brandžiai asmenybei, turiningai leisti laisvalaikį.

Veiklos kryptys:

 • Kultūrinė-pažintinė (moksleiviai plačiau susipažins su įvairiomis institucijomis, jų veikla, kartu dalyvaus įvairiuose renginiuose);
 • Sveika gyvensena (organizuosime renginius, apimančius moksleivių fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos ugdymą, priežiūrą bei išsaugojimą);
 • Sportinė (organizuosime įvairių sporto šakų renginius, sveikatingumo savaites, išvykas į sporto varžybas, susitikimus su žymiausiais Panevėžio sportininkais);
 • Smurto prevencija (vesime diskusijas, paskaitas prevencinėmis temomis, dalinsimės patirtimi, organizuosime įvairius renginius).
 • Šioje programoje bus kreipiamas dėmesys į teorinių žinių gilinimą, mokinių įtraukimą į sportinę veiklą, akiračio plėtimą bei pažintinės veiklos aktyvinimą, moralinės, psichologinės pagalbos teikimą.
 • Bus stiprinamas ryšys su policijos darbuotojais.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė, pradinių klasių mokytojos Vida Baronienė, Snaigė Varanauskienė.


***

Vaikų socializacijos projektas „Draugaukime sportuodami 2“.

Projektas finansuojamas Panevėžio savivaldybės (390 eur.), vyko 2016-06-06 – 2016-06-10.

Programos tikslai ir uždaviniai:

 • Populiarinti sportinį judėjimą tarp mokinių;
 • Išsiaiškinti stipriausius mokinius;
 • Turiningai leisti laisvalaikį;
 • Puoselėti mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui;
 • Suteikti žinių apie sportą, asmens higieną, saugų elgesį, savarankiško mankštinimosi nuostatas.

Įgyvendinant šiuos tikslus, buvo organizuota įdomi sportinė veikla, siekta mokinių sąmoningumo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamų emocijų. Per sportines varžybas formuota teigiama mokinių nuostata į sportą, ji tapo ne tik fizinių savybių lavinimo, bet ir psichologinės rekreacijos dalyku. Taip pat manome, kad užimdami vaikus prisidėjome prie socialinių problemų sprendimo.

Veiklos: organizuota 1–4 klasių mokinių vasaros stovykla. Stovykloje mokiniai sportavo, žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo futbolo varžybose, figūrinio važiavimo dviračiais ir riedučiais varžybose, įveikė kareiviškų kliūčių ruožą, vyko į kino filmą, iškylavo ir kt.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė.


***

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Pasirinkimo kryžkelė“.

Projektą finansavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija (200 eurų), vyko nuo 2016-05-01 iki 2016-12-31.

Tikslas – mažinti mokinių psichoaktyvių medžiagų, alkoholio, tabako vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Uždaviniai:

 • Siekti, kad mokiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei;
 • Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi;
 • Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;
 • Suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė.


***

Kuriame pasakas

2016 m. vasario 8 – gegužės 22 d. vykdytas Lietuvos „Šaltinio“ vardo mokyklų 2–3 klasių mokinių nuotolinis projektas „Kuriame pasakas“. Projekte dalyvavo Panevėžio „Šaltinio“, Tauragės „Šaltinio“, Raseinių Šaltinio progimnazijų ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Projekto dalyviai bendraudami nuotoliniu būdu sukūrė 4 pasakas: vienos mokyklos mokiniai pradėjo, siuntė draugams kitoje mokykloje, kurie sukūrė tęsinį ir siuntė trečios mokyklos mokiniams, šie siuntė ketvirtai mokyklai. Sukurtos pasakos: „Peliukas ir jo dantukas“, „Beždžionėlės kelionė“, „Miško pasaka“, „Zulės bičiuliai“.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimą bendrauti kalba.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą;
 2. Mokyti mokinius kurti tekstą;
 3. Ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projektą organizavo ir vykdė Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje specialioji pedagogė Džiuginta Kropienė ir logopedė Dalia Gudienė.


***

Mažųjų darbštuoliukų dirbtuvėlė

2015 m. gruodžio – 2016 m. gegužės mėn. vyko projektas „Mažųjų darbštuoliukų dirbtuvėlė“, kurio metu organizuoti praktiniai užsiėmimai 3–6 metų Kniaudiškių mikrorajono vaikams. Projektas nuo 2016 m. yra progimnazijos veiklos plano priemonės ,,Socialiniai partneriai“ dalis.

Projekto uždavinys – organizuoti veiklas mikrorajono 3–6 metų vaikams. Juo buvo siekiama bendro mokyklos tikslo – sustiprinti asmenine atsakomybe, pagarba, pasitikėjimu ir partneryste paremtos mokyklos kultūros plėtrą.

Organizuotos ir vykdytos veiklos: mažiesiems lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytiniams buvo organizuota Pilietiškumo diena (2016-02-11) Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“; Kniaudiškių mikrorajono mažiesiems organizuoti renginiai „Zuikių mokyklėlė“ (2016-03-16) ir Šeimos popietė (2016-05-19).

 

Atnaujinta: 2020-05-04