Dalyvavimas projektuose

2017 metų birželio 12–16 dienomis treti metai iš eilės buvo vykdomas vaikų socializacijos projektas „Draugaukime sportuodami 3“, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Šio projekto organizatorės – socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė ir Aušrinė Kuncevičienė. Projekto tikslas – organizuoti vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, gerai praleisti laiką, atskleisti vaiko gebėjimus sportuojant, gerinti bendravimo įgūdžius, susirasti naujų draugų. 1–4 klasių vaikams, mėgstantiems aktyvų ir turiningą poilsį, buvo organizuota sportinė stovykla. 


 

2016 m. buvo vykdomas visuomenės sveikatos projektas „Sveikatos ABC-2“, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 200 eurų.

Tikslai: Bendromis mokytojų, sveikatos pagalbos specialistų, šeimos ir visuomenės pastangomis stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, plėtojant fizines ir dvasines galias, vykdant sveikatą žalojančios elgsenos prevenciją.

Uždaviniai:

 1. Sėkmingai ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus.
 2. Tenkinti poreikį aktyviai judėti.
 3. Ugdyti tinkamo maitinimosi įgūdžius turtinant žinias apie sveikos mitybos poveikį sveikatai.
 4. Ugdyti higienos įgūdžius.
 5. Teikti žinių apie sveikatą žalojančią ir rizikingą elgseną.

Vykdomos veiklos:

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas, akcijos „Diena be saldumynų“, „Kur švara – ten sveikata“ ir kt., viktorinos, paskaitos mokiniams apie sveiką gyvenseną. Planuojama konferencija miesto ir rajono mokiniams „Sveikatos ABC“.

Projekte dalyvavo 2–3 klasių mokiniai. Projekto organizatorės ir vykdytojos – pradinių klasių mokytojos metodininkės Vida Baronienė, Snaigė Varanauskienė.


 

Vaikų socializacijos projektas „Atmerk akis“. Projektas finansuojamas Panevėžio savivaldybės administracijos (384 eur.), vyksta nuo 2016-05-01 iki 2016-12-31.

Pagrindinis projekto rengėjų dėmesys – atskleisti moksleivių kūrybines galias, sudaryti sąlygas išreikšti save, atsiskleisti brandžiai asmenybei, turiningai leisti laisvalaikį.

Veiklos kryptys:

 • Kultūrinė-pažintinė (moksleiviai plačiau susipažins su įvairiomis institucijomis, jų veikla, kartu dalyvaus įvairiuose renginiuose);
 • Sveika gyvensena (organizuosime renginius, apimančius moksleivių fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos ugdymą, priežiūrą bei išsaugojimą);
 • Sportinė (organizuosime įvairių sporto šakų renginius, sveikatingumo savaites, išvykas į sporto varžybas, susitikimus su žymiausiais Panevėžio sportininkais);
 • Smurto prevencija (vesime diskusijas, paskaitas prevencinėmis temomis, dalinsimės patirtimi, organizuosime įvairius renginius).
 • Šioje programoje bus kreipiamas dėmesys į teorinių žinių gilinimą, mokinių įtraukimą į sportinę veiklą, akiračio plėtimą bei pažintinės veiklos aktyvinimą, moralinės, psichologinės pagalbos teikimą.
 • Bus stiprinamas ryšys su policijos darbuotojais.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė, pradinių klasių mokytojos Vida Baronienė, Snaigė Varanauskienė.


 

Vaikų socializacijos projektas „Draugaukime sportuodami 2“. Projektas finansuojamas Panevėžio savivaldybės (390 eur.), vyko 2016-06-06 – 2016-06-10.

Programos tikslai ir uždaviniai:

 • Populiarinti sportinį judėjimą tarp mokinių;
 • Išsiaiškinti stipriausius mokinius;
 • Turiningai leisti laisvalaikį;
 • Puoselėti mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui;
 • Suteikti žinių apie sportą, asmens higieną, saugų elgesį, savarankiško mankštinimosi nuostatas.

Įgyvendinant šiuos tikslus, buvo organizuota įdomi sportinė veikla, siekta mokinių sąmoningumo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamų emocijų. Per sportines varžybas formuota teigiama mokinių nuostata į sportą, ji tapo ne tik fizinių savybių lavinimo, bet ir psichologinės rekreacijos dalyku. Taip pat manome, kad užimdami vaikus prisidėjome prie socialinių problemų sprendimo.

Veiklos: organizuota 1–4 klasių mokinių vasaros stovykla. Stovykloje mokiniai sportavo, žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo futbolo varžybose, figūrinio važiavimo dviračiais ir riedučiais varžybose, įveikė kareiviškų kliūčių ruožą, vyko į kino filmą, iškylavo ir kt.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė.


 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Pasirinkimo kryžkelė“. Projektą finansuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracija (200 eurų), vyksta nuo 2016-05-01 iki 2016-12-31.

Tikslas – mažinti mokinių psichoaktyvių medžiagų, alkoholio, tabako vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Uždaviniai:

 • Siekti, kad mokiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei;
 • Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi;
 • Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;
 • Suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos.

Projekto vykdytojai: socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė.


 

2016 m. vasario 8 – gegužės 22 d. vykdytas Lietuvos „Šaltinio“ vardo mokyklų 2–3 klasių mokinių nuotolinis projektas „Kuriame pasakas“. Projekte dalyvavo Panevėžio „Šaltinio“, Tauragės „Šaltinio“, Raseinių Šaltinio progimnazijų ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Projekto dalyviai bendraudami nuotoliniu būdu sukūrė 4 pasakas: vienos mokyklos mokiniai pradėjo, siuntė draugams kitoje mokykloje, kurie sukūrė tęsinį ir siuntė trečios mokyklos mokiniams, šie siuntė ketvirtai mokyklai. Sukurtos pasakos: „Peliukas ir jo dantukas“, „Beždžionėlės kelionė“, „Miško pasaka“, „Zulės bičiuliai“.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimą bendrauti kalba.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą;
 2. Mokyti mokinius kurti tekstą;
 3. Ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projektą organizavo ir vykdė Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje specialioji pedagogė Džiuginta Kropienė ir logopedė Dalia Gudienė.


 

2015 m. gruodžio – 2016 m. gegužės mėn. vyko projektas „Mažųjų darbštuoliukų dirbtuvėlė“, kurio metu organizuoti praktiniai užsiėmimai 3–6 metų Kniaudiškių mikrorajono vaikams. Projektas nuo 2016 m. yra progimnazijos veiklos plano priemonės ,,Socialiniai partneriai“ dalis.

Projekto uždavinys – organizuoti veiklas mikrorajono 3–6 metų vaikams. Juo buvo siekiama bendro mokyklos tikslo – sustiprinti asmenine atsakomybe, pagarba, pasitikėjimu ir partneryste paremtos mokyklos kultūros plėtrą.

Organizuotos ir vykdytos veiklos: mažiesiems lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytiniams buvo organizuota Pilietiškumo diena (2016-02-11) Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“; Kniaudiškių mikrorajono mažiesiems organizuoti renginiai „Zuikių mokyklėlė“ (2016-03-16) ir Šeimos popietė (2016-05-19).

Renginius organizavo ir vykdė mokytojos metodininkės Aušra Klevečkienė ir Aelita Melėnienė.

 

Atnaujinta: 2017-06-28