Mokyklos įsivertinimo duomenys

2016 m. progimnazija savo veiklą vertino naudodamasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2009 m.) bei 2015 m. atnaujintais mokyklų veiklos įsivertinimo rodikliais. Įsivertinimo metu buvo atlikti du giluminiai tyrimai „Mokinių ugdymosi rezultatai“ bei „Mokinių elgesio gerinimas“, taip pat platusis įsivertinimo tyrimas (mokytojų anketa). Didelę reikšmę mokykla teikia NMVA suformuotų anketų IQESonline sistemoje mokiniams ir tėvams atsakymams. Susumavę visus surinktus duomenis, 2016 m. lapkričio mėnesį išskyrėme mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

Stiprieji veiklos aspektai:

 • Dauguma bendruomenės narių gerai atsiliepia apie mokyklą ir jos veiklą.
 • Bendruomeniškumo puoselėjimas.
 • Mokyklos įvaizdžio kūrimas.
 • Popamokinė veikla: renginiai, neformaliojo švietimo būrelių veiklos.
 • Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose.
 • Tinkamas mokinių parengimas tolimesniam mokymuisi.
 • Beveik visi mokytojai prisiima atsakomybę už mokinių mokymosi rezultatus.
 • Geri 8 klasių mokinių ST rašymo ir skaitymo, socialinių mokslų rezultatai: mokinių,  pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygius, procentinė dalis yra didesnė nei šalies.
 • Mokykloje vykdomi trumpalaikiai integruoti projektai.
 • Efektyvi pagalba mokiniams konsultacijose.
 • Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, tėvų informavimas.
 • Mokyklos vadovai teikia ženklius ir efektyvius impulsus mokyklos vystymuisi.
 • Tėvai pasitiki mokytojais kaip dalyko specialistais.

 

Tobulintini veiklos aspektai:

 • Gabių mokinių ugdymas.
 • Ugdymo turinio diferencijavimas.
 • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pamokose.
 • Mokinių kultūringo elgesio skatinimas. Patyčių prevencija.
 • Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 • Tėvų įtraukimas į mokyklos renginių organizavimą.
 • Ugdymo aplinkų pritaikymas aktyviam mokymuisi ir poilsiui.

 

Mokinių elgesio gerinimas

Mokinių ugdymosi rezultatai

Mokinių ugdymosi rezultatai 2

Mokinių apklausa

Tėvų apklausa

Platusis įsivertinimas (mokytojai)

Atnaujinta: 2017-01-09